آموزش های آزاد

مراحل برگزاری دوره های آموزشی آزاد کوتاه مدت  (فایل PDF)

کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده :

سال های  96- 92 (فایل PDF)

سال 97 (فایل PDF)

سال 98 (فایل PDF)