تماس با گروه آموزشهای آزاد و مجازی

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف واحد تلفن تلفاکس پست الکترونیکی
1 گروه آموزش های آزاد و مجازی 31322712-13 ، 33257354 33257354 shabane@uk.ac.ir