راهنمای دانشجویان

درخواست مرخصی تحصیلی (PDF)


درخواست حذف ترم (PDF)


وضعیت شهریه (PDF)


منع ثبت نام (PDF)

درخواست گواهی پرداخت شهریه برای نهاد ها و ادارات (PDF)
مراحل پرداخت شهریه (PDF)
مراحل تسویه حساب و فارغ التحصیلی دانشجویان (PDF)
راهنمای ثبت نام در سامانه یادگیری الکترونیکی (فایل PDF)
راهنمای کلاس مجازی (LMS) (فایل PDF)