نام و نام خانوادگی : محسن افشارمنش

 سمت :  رئیس گروه آموزشهای آزاد و مجازی

 رتبه علمی : دانشیار

 آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری

 مدت تصدی : نیمه دوم سال 87 تا کنون

 تلفن : 33257354و 31322711-034

 پست الکترونیکی : mafshar@mail.uk.ac.ir

 


نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

 حسین شاهسوند حسنی  دکتری    سال 77 تا 86  
 سید حسام الدین معین زاده  دکتری    سال 74 تا 77  
 مهدی لسانی  دکتری    نیمه دوم سال 73  
  منوچهر اکبری  دکتری    سال 70 تا 72