طرح ایجاد دوره های شبانه، موضوع تبصره 48 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از سال 1369 تا کنون به اجرا در آمده و با گسترش آن در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، نتایج نسبتاً مطلوبی نیز در برداشته است. در این وب سایت پس از بیان اهداف فرهنگی و آموزشی این دوره ها در سطح ملی به توضیح روند قوانین و مقررات مالی حاکم بر آنها از ابتدا تا زمان تهیه این مجموعه پرداخته و مسائل مالی مربوط به دوره شبانه که در حال حاضر مبنای عمل و اجرا در دانشگاه شهید باهنر کرمان می باشد بیان شده است. امید است این مجموعه بتواند  پاسخگوی سؤالات اساتید محترم و دانشجویان گرامی قرار گیرد.  


پیام رئیس گروه آموزشهای آزاد و مجازی
​ آنچه امروز در تعیین جایگاه و اهمیت دانشگاه بیش از گذشته نقش کلیدی دارد، سرعت و توان پاسخگوئی دانشگاه نسبت به نیازهای به روز جامعه است. در دنیای کنونی همپائی و همراهی دانشگاه ها با تحولات و تغییرات سریع ضروریات و نیازهای جامعه انسانی، ایجاب می کند که دانشگاه ها ساز و کار لازم برای ایجاد حوزه های فناور و کاربردی، که مبدل دانش نظری به عرصه های عملی می باشند را فراهم آورند. از آنجا که سکان دار ترویج و گسترش تولیدات کاربردی در دانشگاه ها، عرصه آموزش است، لذا این مهم جزء رسالتهای سیاستگذاری در بخش آموزش عالی دانشگاهی خواهد بود و در این حوزه، آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه با مأموریت تأمین نیازهای آموزش عالی آزاد جامعه، سازمان‌ها و صنعت به انجام این رسالت در دانشگاه می پردازد.                           
آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه با بهره گیری از تمامی ظرفیت های علمی و عملی دانشگاه بزرگ کرمان تلاش دارد تا از طریق ایجاد فرصت برای دسترسی همه آحاد جامعه به آموزش عالی، ارتقاء و به روز رسانیِ دانشِ کاربردی همه بخشها، اعم از سازمانها، نهادها، صنایع، ادارات و نیز شهروندان گرامی را در صدر وظایف خود قرار دهد. از این رو با کمک اساتید و صاحب نظران داخل دانشگاه و با مطالعه نیازها و دغدغه های جامعه یا بنا به خواست سازمانها و صنایع نسبت به تشکیل انواع آموزشها در قالب دوره های کوتاه مدت اقدام می نماید. آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه کرمان امید دارد تا از این رهگذر بتواند در به انجام رساندن یکی از وظایف سنگین دانشگاه در قبال جامعه جامه عمل پوشانده و در دسترسی همه آحاد جامعه در کسب آموزش عالی با رویکرد کاربردی گام مؤثری بردارد،انشاءا...