سوال: نحوه پرداخت شهریه دانشجویان شهریه پرداز به چه صورت می باشد؟ 
پاسخ: با در دست داشتن مشخصات کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی، از طریق صفحه شخصی سیستم گلستان دانشجو، منوی شهریه،پرداخت شهریه الکترونیکی ، اقدام به پرداخت شهریه نمایند.
سوال: پرداخت شهریه ترم تحصیلی به چه صورت می باشد؟
پاسخ: پرداخت شهریه همزمان با شروع انتخاب واحد، با پرداخت بدهی قبل و پیش پرداخت شهریه می باشد. کلیه دانشجویان درصورتی که در موعد مقرر مطابق تقویم آموزشی دانشگاه، انتخاب واحد ننمایند مشمول جریمه تاخیر ثبت نام به مبلغ 700،000 ریال می باشند. کلیه بدهکاران شهریه لازم است تا تاریخ تعیین شده مطابق مصوبه شورای آموزشی (اطلاع رسانی در سیستم آموزشی گلستان) نسبت به تسویه بدهی اقدام نمایند در غیر اینصورت مشمول دو ساعت تاخیر در انتخاب واحد ترم آینده خواهند شد. 
 سوال: درخواست وام تحصیلی به چه صورت می باشد؟
پاسخ: دانشجویان دوره نوبت دوم متقاضی وام تحصیلی ، جهت ثبت نام بایستی به سایت صندوق رفاه دانشجویان به آدرس:bp.swf.ir مراجعه نمایند. 
 سوال: در خصوص دانشجویان دوره نوبت دوم که پس از دو هفته اول شروع کلاس ها، متقاضی درخواست مرخصی تحصیلی یا حذف ترم می باشند اخذ شهریه به چه صورت می باشد؟ 
پاسخ: اخذ شهریه ثابت و متغیر 
 سوال: در خصوص دانشجویان دوره نوبت دوم که قبل از شروع کلاس ها، متقاضی انصراف از تحصیل می باشند اخذ شهریه به چه صورت می باشد؟ 
پاسخ: نیازی به پرداخت شهریه نمی باشند.
سوال: در خصوص دانشجویان دوره نوبت دوم که دو هفته اول شروع کلاس ها، متقاضی انصراف از تحصیل می باشند اخذ شهریه به چه صورت می باشد؟
پاسخ: با اخذ شهریه ثابت تسویه حساب می شوند. 
 سوال: در خصوص دانشجویان دوره نوبت دوم که پس از دو هفته اول شروع کلاس ها، متقاضی انصراف از تحصیل می باشند اخذ شهریه به چه صورت می باشد؟ 
پاسخ: با اخذ شهریه ثابت و متغیرتسویه حساب می گردند.
 سوال: اخذ شهریه در خصوص دانشجویان نوبت دوم مهمان به دانشگاه دیگر به چه صورت می باشد؟
پاسخ: پرداخت شهریه ثابت در دانشگاه مبدا و شهریه ثابت و متغیر در دانشگاه مقصد می باشد.
 سوال: نحوه پرداخت شهریه دانشجویان مهمان روزانه و شبانه به دانشگاه شهید باهنرکرمان در نیمسال تابستان به چه صورت می باشد؟
پاسخ: پرداخت شهریه ثابت و متغیر مطابق با ضوابط تعیین شده ثبت نام در دانشگاه کرمان می باشد.  
 سوال: اخذ شهریه دانشجویان مهمان شبانه به دانشگاه دیگر در نیمسال تابستان به چه صورت می باشد؟
پاسخ: باید50 درصد شهریه ثابت مطابق آخرین ورودی را پرداخت نمایند.
 سوال: اخذ شهریه دانشجویان مهمان روزانه از کرمان به سایر دانشگاه ها در نیمسال تابستان به چه صورت می باشد؟
پاسخ: نیازی به پرداخت شهریه دانشگاه مبدا نیست ولی شهریه ثابت و متغیر دانشگاه مقصد باید پرداخت شود.
سوال: دانشجویان دوره نوبت دوم که به دلایلی ترم تحصیلی آنها منع موقت از تحصیل با سنوات ثبت می گردد پرداخت شهریه چگونه است؟
پاسخ: باید شهریه ثابت مطابق همان ورودی را پرداخت نمایند.
  سوال: شهریه دانشجویان متقاضی مهمان تک درس به چه صورت می باشد؟
پاسخ: فاقد شهریه ثابت و شهریه متغیر آن درس سه برابر شهریه آخرین ورودی می باشد.
 سوال: اخذ شهریه دروس جبرانی و تقویتی دوره روزانه مقظع کارشناسی ارشد به چه صورت است؟ 
پاسخ: مطابق شهریه مقطع کارشناسی می باشد.
 سوال: در خصوص دانشجویانی که بنا به دلایل مورد تایید کمیسیون موارد خاص، توانایی ادامه تحصیل خود را از دست داده اند اخذ شهریه به چه صورت می باشد؟ 
پاسخ: بر اساس مصوب هیات امنا مورخ 26/11/1392، این دسته از دانشجویان ملزم به پرداخت شهریه پردیس می باشند.
  سوال: تخفیف شهریه شامل کدام دسته از دانشجویان می گردد؟ 
پاسخ: - دانشجویان شاهد و ایثارگر مشمول آیین نامه ستاد شاهد و ایثارگری  - دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد (ورودی های مشترک با حداقل 8 واحد درس اصلی): 20 درصد کل شهریه در هر نیمسال تحصیلی احراز رتبه - دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی بین دانشجویان روزانه و شبانه (حداقل 15 واحد درسی، حداقل معدل 16 و تعداد دانشجوی 15 نفر): 20 درصد کل شهریه در هر نیمسال تحصیلی احراز رتبه - رتبه های اول تا سوم مسابقات المپیاد های علمی، ورزشی و فرهنگی سراسری دانشجویان تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در حین تحصیل) : رتبه اول: 20 درصد شهریه فقط در نیمسال اخذ رتبه، رتبه دوم : 15 درصد شهریه فقط در نیمسال اخذ رتبه رتبه سوم: 10 درصد شهریه فقط در نیمسال اخذ رتبه