کارمندان

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
مهدیه مهدی پور مسئول دفتر دوره شبانه و آموزش های آزاد 31322710 - 33257354
علی عباس زاده کارشناس حسابداری دوره شبانه و آموزش های آزاد 31322713
ندا السادات معین زاده میرحسینی کارشناس حسابداری دوره شبانه و آموزش های آزاد 31322712
مریم سالاری کارشناس حسابداری دوره شبانه و آموزش های آزاد 31322712
نعیمه مهدی پور کارشناس حسابداری دوره شبانه و آموزش های آزاد 31322713
سید حسین هادی زاده کارشناس حسابداری دوره شبانه و آموزش های آزاد 31322713