آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای دهمین بار روز سه شنبه 22تیر ماه 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد

آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای دهمین بار روز سه شنبه  22تیر ماه 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد