آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای دوازدهمین بار روز سه شنبه 16 شهریور ماه 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد

آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای دوازدهمین بار روز سه شنبه 16 شهریور ماه 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد