آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای دومین بار با حضور نماینده سازمان سنجش روز سه شنبه 23دیماه 99 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد