آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای سیزدهمین بار روز سه شنبه 23 شهریور ماه 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد

 آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای سیزدهمین بار روز سه شنبه 23 شهریور ماه 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد