آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای ششمین بار روز سه شنبه 19 اسفند ماه ماه 99 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد

آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای ششمین بار روز سه شنبه 19 اسفند ماه ماه 99 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد