آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای نهمین بار روز سه شنبه اول تیر ماه 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد

 آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای نهمین بار روز سه شنبه  اول تیر ماه 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد