آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای هشتمین بار روز سه شنبه 18خرداد ماه 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد

 آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای هشتمین بار روز سه شنبه 18خرداد ماه 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه  به صورت الکترونیکی برگزار شد