آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای هفتمین بار روز سه شنبه 4 خرداد ماه 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه در دو بازه زمانی به صورت الکترونیکی برگزار شد

آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای هفتمین بار روز سه شنبه 4 خرداد ماه 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه  در دو بازه زمانی به صورت الکترونیکی برگزار شد