آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای پنجمین بار روز سه شنبه 5 اسفند ماه ماه 99 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد

آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای پنجمین بار روز سه شنبه 5 اسفند ماه ماه 99 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد