آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای چهاردهمین بار روز سه شنبه 6 مهرماه 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد

آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای چهاردهمین بار روز سه شنبه 6 مهرماه 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد