آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای چهارمین بار روز سه شنبه 28 بهمن ماه 99 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد

آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای چهارمین بار روز سه شنبه 28 بهمن ماه 99 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد