آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای یازدهمین بار روز سه شنبه 9 شهریور ماه 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد

آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای یازدهمین  بار روز سه شنبه  9 شهریور ماه 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد