قابل توجه دانشجویان بدهکار شهریه

دانشجویانی که تا تاریخ 29 دیماه 1399 نسبت به پرداخت بدهی شهریه اقدام ننمایند ثبت نام ترم آینده با 2 ساعت تاخیر قابل انجام است