وبینار ظرفیت ها و چالش های آموزش الکترونیکی و روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با حضور جناب آقای دکتر صفوی(رئیس کارگروه تخصصی آموزش الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد