کارگاه آموزشی اصول طراحی بازیهای حرکتی هدفمند و ورزش کودکان (تئوری) برگزار شد