کارگاه آموزشی اصول طراحی بازیهای حرکتی هدفمند و ورزش کودکان (عملی) برگزار شد