کارگاه آموزشی بازیافت سرد و تثبیت خاک های مسئله دار در ساخت روسازی های فرودگاه