کارگاه آموزشی نقش حیا و غیرت در تحکیم بنیان خانواده برگزار گردید