قوانین آموزشی شبانه

قوانین مربوط به مرخصی تحصیلی و حذف ترم
- درخواست مرخصی تحصیلی با سنوات قبل از شروع کلاس ها تا مهلت حذف و اضافه : شهریه ثابت
- درخواست مرخصی تحصیلی با سنوات یا حذف ترم بعد از مهلت حذف و اضافه : دریافت شهریه ثابت و متغیر
- مرخصی تحصیلی بدون سنوات (زایمان) ملزم به پرداخت شهریه نمی باشند.

قوانین مربوط به انصراف دانشجو

- درخواست انصراف قبل از شروع کلاس ها در نیمسال تحصیلی: هزینه ای بابت آن نیمسال دریافت نمی شود

- درخواست انصراف بعد از شروع کلاس ها در نیمسال تا پایان نیمسال تحصیلی: دریافت شهریه ثابت و متغیر به صورت روز شمار

-عدم مراجعه پس از یک یا چند نیمسال تحصیلی: شهریه ثابت به صورت روزشمار

قوانین مربوط به حذف تک درس
هرگونه حذف تک درس (حذف اضطراری، حذف آموزشی و حذف پزشکی) شهریه بازگشت داده نمی شود.

قوانین مربوط به مهمانی دانشجو
دانشجویان نوبت دوم (شبانه)
-دانشجویان مهمان به دانشگاه شهید باهنرکرمان از کلیه دانشگاههای کشور باید شهریه ثابت را در دانشگاه  مبدأ و همچنین شهریه ثابت و متغیر را مطابق ضوابط تعیین شده در این دانشگاه پرداخت نمایند و دانشجویان مهمان از کرمان به سایر دانشگاهها نیز باید شهریه ثابت را در دانشگاه کرمان و شهریه ثابت و متغیر را در دانشگاه مقصد پرداخت نمایند.
دانشجویان روزانه
دانشجویان مهمان به دانشگاه شهید باهنرکرمان از کلیه دانشگاههای کشور باید شهریه ثابت و متغیر را مطابق ضوابط تعیین شده در این دانشگاه پرداخت نمایند و دانشجویان مهمان از کرمان به سایر دانشگاهها نیز باید شهریه ثابت و متغیر را در دانشگاه مقصد پرداخت نمایند.
-دانشجویان مهمان خارج از سامانه و طبق رای کمیسیون موارد خاص ملزم به پرداخت شهریه پردیس می باشند.
دانشجویان مهمان روزانه و شبانه به کرمان در نیمسال تابستان باید شهریه ثابت و متغیر را مطابق ضوابط تعیین شده ثبت نام در دانشگاه شهیدباهنر پرداخت نمایند.

مهمان تک درس
دانشجویان متقاضی مهمان تک درس، باید شهریه متغیر درس مربوطه را معادل سه برابر شهریه آن درس مطابق شهریه آخرین ورودی پرداخت نمایند. مهمان تک درس شهریه ثابت ندارد.
 ​
قوانین مربوط به دریافت شهریه در ترم تابستان:

  •   دانشجویان مهمان سایر دانشگاه ها به کرمان شهریه ثابت و متغیر مطابق با تعرفه شهریه پردیس دریافت می شود.
  •   دانشجویان مهمان شبانه از کرمان به سایر دانشگاهها در نیمسال تابستان باید 50 درصد شهریه ثابت  آخرین ورودی را پرداخت کنند.
  •   دانشجویان دانشگاه شهید باهنر متقاضی اخذ درس در ترم تابستان :  دریافت شهریه ثابت برابر با نصف شهریه ثابت آخرین ورودی و شهریه متغیر مطابق با شهریه متغیر آخرین ورودی
  • انتخاب واحد دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی: بابت اخذ واحد درسی (اصلی، تخصصی و پایه) در ترم تابستان در کلیه دوره های تحصیلی، نصف  شهریه ثابت و اخذ شهریه متغیر همان ورودی
  •  انتخاب درس کارآموزی، پروژه، کارورزی در ترم تابستان: از دانشجویان شهریه پرداز نصف شهریه ثابت و شهریه متغیر همان ورودی دریافت می گردد.

قوانین  اخذ درس خودخوان :

اخذ درس در نیمسال های عادی و تابستان : عدم پرداخت شهریه ثابت و اخذ شهریه متغیر درس مطابق همان ورودی

قوانین مربوط به دانشجویان پذیرفته شده تکمیل ظرفیت، نیمه متمرکز و انتقالی

  • انتقال به دانشگاه دیگر قبل از شروع نیمسال تحصیلی: عدم دریافت شهریه ثابت و متغیر
  •  انتقال به دانشگاه دیگر پس از شروع نیمسال تحصیلی: دریافت شهریه ثابت و متغیر به صورت روز شمار
  • انتقال از دانشگاه دیگر به دانشگاه شهید باهنر در کلیه دوره های تحصیلی (روزانه و شبانه) مطابق شهریه نوبت دوم (شبانه) همان ورودی
  •  قبولی در مرحله تکمیل ظرفیت در صورت داشتن انتخاب واحد در نیمسال تحصیلی : دریافت شهریه ثابت و متغیر به صورت روزشمار
  •  در صورت لغو قبولی کنکور به دلیل مغایرت معدل یا عدم ارائه مدرک تحصیلی مقطع قبلی : دریافت شهریه ثابت و متغیر به صورت روز شمار


قوانین مربوط به دانشجویان منع موقت از تحصیل
-دانشجویانی که بنا به رای کمیته انضباطی یا کمیسیون موارد خاص مشمول منع موقت از تحصیل با سنوات شده اند،  در صورت عدم انتخاب واحد باید شهریه ثابت آن نیمسال را پرداخت نمایند، و در صورت داشتن انتخاب واحد شهریه ثابت و متغیر دریافت می شود.
-دانشجویان مشمول منع موقت بدون سنوات ملزم به پرداخت شهریه نمی باشند.

شهریه دانشجویان غیر ایرانی
شهریه دانشجویان غیر ایرانی به شرح ذیل می باشد:
- دانشجویان غیر ایرانی روزانه: مطابق 80 درصد شهریه عادی نوبت دوم
- دانشجویان غیر ایرانی نوبت دوم: مطابق شهریه عادی نوبت دوم
- دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه (پذیرش آزاد): مطابق شهریه مصوب هیات امنا دانشگاه

شهریه دانشجویان انتقال از خارج به داخل
شهریه دانشجویان انتقال از خارج به داخل به شرح ذیل می باشد:
- مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی : 2 برابر شهریه عادی نوبت دوم
- مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دامپزشکی: 1.5 برابر شهریه عادی نوبت دوم

- مقطع دکتری: 1.1 برابر شهریه عادی نوبت دوم

شهریه دانشجویان دوره روزانه
دانشجویان ورودی 97 تمامی مقاطع تحصیلی در صورت اخذ مجدد هر درس (هر حذف بعد از مهلت حذف و اضافه و دروس افتاده) یا درس جایگزین آن بایستی شهریه درس را در نیمسال های بعد مطابق تعرفه مصوب هیات امنا ی  دانشگاه بپردازد.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در صورت اخذ دروس جبرانی و تقویتی ملزم به پرداخت شهریه مطابق شهریه دوره کارشناسی می باشند (درخصوص دانشجویان ورودی 94 به بعد زمان استفاده شده برای دروس جبرانی در سقف سنوات دانشجو محاسبه نمی شود).
شهریه دانشجویان اخراج مشروطی
بر اساس مصوب هیات امنا مورخ 92/11/26 شهریه دانشجویانی که بنا به دلایل مورد تایید کمیسیون موارد خاص، توانایی ادامه تحصیل خود را از دست داده اند ملزم به پرداخت شهریه پردیس می باشند.

 

 

 

 

شهریه دانشجویان سنواتی:

- ادامه تحصیل دانشجویان سنواتی در مقاطع کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ، ارشد پیوسته و دامپزشکی: یک یا 2 نیمسال بیش از سنوات تحصیلی شهریه ثابت و متغیرمطابق شهریه آخرین ورودی و در نیمسال های سوم و بیشتر از سنوات مجاز مطابق شهریه پردیس

- ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی بیش از سنوات مجاز تحصیلی: یک یا 2 نیمسال بیش از سنوات تحصیلی شهریه ثابت و متغیرمطابق شهریه آخرین ورودی و در نیمسال های سوم و بیشتر از سنوات مجاز مطابق شهریه پردیس

 

 

سنوات مجاز تحصیلی

 مقطع تحصیلی  

ورودی سال تحصیلی   

مصوبه شهریه

کارشناسی ناپیوسته

95-96 به بعد

نیم سال پنجم معاف از پرداخت شهریه و نیم سال ششم برابر شهریه دانشجویان نوبت دوم همان مقطع و آخرین ورودی

کارشناسی

93-94 به بعد

نیم سال نهم معاف از پرداخت شهریه و نیم سال دهم برابرشهریه نوبت دوم همان مقطع و آخرین ورودی

کارشناسی ارشد پیوسته 

93-94 به بعد

نیم سال سیزدهم معاف از پرداخت شهریه و نیمسال دوم برابر شهریه آخرین ورودی نوبت دوم

دامپزشکی

93-94 به بعد

نیمسال پانزدهم معاف از پرداخت شهریه و نیمسال 16 تا 19 برابر شهریه آخرین ورودی نوبت دوم

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانشجویان مشغول به تحصیل

و ورودی های آینده

نیم سال پنجم معاف از پرداخت شهریه و نیمسال ششم مطابق شهریه ثابت آخرین ورودی به صورت روز شمار

دکتری تخصصی

دانشجویان مشغول به تحصیل و ورودی ماقبل 95

نیم سال دهم معاف از پرداخت شهریه و نیمسال یازدهم شهریه ثابت آخرین ورودی به صورت روز شمار

 

ورودی 95 به بعد

نیم سال نهم معاف از پرداخت شهریه و نیم سال دهم شهریه ثابت آخرین ورودی به صورت روزشمار

 

 

 


 

 با توجه به اين که تعیین ميزان تخفيف شهریه دانشجويان شاهد و ايثارگر به عهده بنياد شهيد مي باشد لذا دانشجويان مشمول می توانند با ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید و ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در دو هفته اول ثبت نام به حسابداری دوره شبانه و آموزشهای آزاد از تخفیف مربوطه بهره مند گردند.

سنوات مجاز برای اعمال معافيت مذکور طبق جدول زير مي باشد :

کاردانی

4 نیمسال

کارشناسي ناپيوسته

4 نيمسال

کارشناسي

8 نيمسال

کارشناسي ارشد

4 نيمسال

کارشناسی ارشد پیوسته

12 نیمسال

دامپزشکی

12 نیمسال

دکتری

14 نیمسال


- 
برای رشته های فنی و مهندسی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال تحصیلی اضافه می گردد.

-  برای رشته های فنی و مهندسی و کشاورزی مقطع کارشناسی پیوسته یک نیمسال تحصیلی اضافه می گردد.

 

 

 
 

شهریه دانشجویان غیرایرانی پذیرش آزاد (غیر بورسیه)  (PDF)

 

  

دانشکده های دوره شبانه 

دانشکده 

گروه 

ادبیات و علوم انسانی                    

علوم تربیتی

زیان انگلیسی

علوم اجتماعی

زبان و ادبیات فارسی

کتابداری و اطلاع رسانی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تاریخ

روانشناسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی

دامپزشکی

دامپزشکی
ریاضی و کامپیوتر

آموزش ریاضی

کامپیوتر

آمار

ریاضی کاربردی

ریاضی محض

 علوم پایه

شیمی

زیست شناسی

زمین شناسی

فنی و مهندسی

مهنذسی مواد

مهندسی شیمی

مهندسی معدن

مهندسی مکانیک

مهندسی برق

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر

مهندسی عمران

مهندسی نفت و گاز
کشاورزی

مهندسی آب

مهندسی اقتصاد کشاورزی

مهندسی باغبانی

مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

مهندسی گیاهپزشکی

مهندسی علوم دامی

علوم و مهندسی خاک

مهندسی بیو تکنولوژی کشاورزی

مهندسی صنایع غذایی

مهندسی مکانیک بیو سیستم
هنر

معماری

مرمت بناهای تاریخی

هنرهای اسلامی

نقاشی و هنرهای تجسمی

فرش
 مدیریت و اقتصاد

اقتصاد

مدیریت

حسابداری